Villkor

Please note that credit card payments for Wictoria Insulan are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Avtalsslutande

Med den muntliga eller skriftliga registreringen (d.v.s. bokningen från kunderna) där Outdoor West Sweden eller någon av deras associerade verksamheter kan utföra, finns ett bindande avtal mellan kunden och arrangören. Genom bokningen erkänner kunden de allmänna affärsvillkoren som en del av avtalet mellan sig själv och arrangören.

2. Avtalets föremål

Arrangören tar ansvar för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten enligt beskrivning i annonserna och/eller i bekräftelseordern. Serviceförlängning kan övervägas efter samråd med arrangören. Eventuella extra kostnader kommer att stå för kunden.

3. Priser

De faktiska priserna för de erbjudna aktiviteterna kan hämtas från aktuella annonser från arrangören. Priserna på webbplatsen är angivna per person (i vissa fall för en grupp med specificerat antal personer) i svenska kronor SEK och inkluderar lagstadgad mervärdeskatt, moms. Priserna kan komma att ändras.

4. Betalningsvillkor

De bokade aktiviteterna och hyrorna ska betalas innan resan/hyresperiodens början enligt följande:

-  Förskottsbetalning på 100 % av det totala priset för den bokade aktiviteten.

Vissa program/turer/aktiviteter som kräver ett minsta antal deltagare eller är märkta som "privat tur":

-  Förskottsbetalning på minst 50 % av det totala priset för den bokade aktiviteten 

-  Restbeloppet ska betalas senast 48 timmar före aktiviteten.

Vid försenad betalning förbehåller sig arrangören rätten att vägra aktivitet eller frånträda avtalet. De resulterande avbokningskostnaderna kommer att debiteras kunden i enlighet med nummer 5 nedan. Detta är baserat på antalet registrerade deltagare vid tidpunkten för frånträde från avtalet eller vägran av tjänster. Betalning måste registreras som betald till TrekkSoft, auktoriserad agent för Outdoor West Sweden. Därefter är det TrekkSoft som kommer att synas på kundens kreditkortsutdrag vid en onlinetransaktion/köp.

5. Uppsägning eller kontraktsändring av kunden

Uppsägningar av kontrakt måste vara skriftliga. Avbokningar är endast giltiga efter samråd med arrangören och efter överenskommelse. Alla mottagna dokument (bekräftelse, biljetter, kuponger, etc) måste bifogas och returneras vid denna tidpunkt.

 

I händelse av FULLSTÄNDIG avbokning kommer följande procentsats att debiteras den avtalstecknande parten:


För privatpersoner (upp till 7 deltagare):

-24 timmar eller mindre före aktiviteten: 100 %

-48 timmar eller mindre före aktiviteten: 75 %

-en vecka eller mindre före aktiviteten: 50 %

** För gruppbokningar (8 eller fler deltagare) och "PRIVATA AVGÅNGAR":

-72 timmar eller mindre före aktiviteten: 100 %

-två veckor eller mindre före aktiviteten: 75 %

*** Särskilda grupparrangemang för större grupper (över 10 pers), specialevent mm:
- 7 dagar före aktiviteten eller utebliven grupp: 100 %

- 8–14 dagar före aktiviteten: 75 %

- 15-30 dagar före aktiviteten: 30 %

 

I händelse av PARTIELL avbokning av en gruppbokning (minskning av antalet deltagare) kommer följande procent av arrangemangets kostnader att debiteras per person till avtalsparten:

- 3-14 dagar före aktiviteten: 75 %

- 72 timmar eller mindre före aktiviteten: 100 %

För tredje parts leverantörer gäller respektive leverantörs avbeställningsvillkor. Dessa potentiella kostnader kan dessutom läggas till räkningen.

Kunden har inte rätt till återbetalning vid senare start eller för tidigt avhopp från verksamheten. Extra kostnader som uppstår på grund av senare start, tidig avresa eller senareläggning av en aktivitet ska betalas av kunden. Vid senareläggning eller ändring av datum för en aktivitet upp till 30 dagar innan resan påbörjas har arrangören rätt att ta ut en expeditionsavgift på 10 % av det totala arrangemangspriset per person. Uppskjutningar eller ändringar av datum mindre än 30 dagar innan resan börjar kommer att debiteras i enlighet med ovanstående avbokningsvillkor eller baserat på de faktiska resulterande kostnaderna.

 

Vid HYRA AV UTRUSTNING kommer följande procentsats att debiteras den avtalstecknande parten:


# Via onlinebokningen:

- 72 timmar eller mindre före aktiviteten: 100 %

- 14 dagar eller mindre före aktiviteten: 50 %

- mer än 14 dagar före aktiviteten: 90 %

 

# Vid uthyrning till företag, konferensanläggningar etc debiteras avbokning enligt offert.

6. Uppsägning eller ändring av kontrakt av arrangören

Ett minsta antal deltagare krävs för vissa program/turer/aktiviteter. Arrangören förbehåller sig rätten att frånträda avtalet även med kort varsel. Om fullgörandet av ett avtal inte är möjligt vid ett annat tillfälle eller om kunden inte kan ta del av de alternativa tjänster som erbjuds, kommer eventuella betalda avgifter att återbetalas minus avgifter för utförda tjänster. Ytterligare skadeanspråk är inte möjliga. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta programmet med kort varsel om deltagarna gör att fullgörandet av ett kontrakt äventyras eller omöjliggörs av deras beteende, deras underlåtenhet eller andra handlingar. I detta fall gäller regleringen av avbokningskostnaderna enligt nummer 5. Om ett program eller delar av ett program inte kan genomföras på grund av Force Majeure, säkerhetsproblem från arrangören, officiella föreskrifter, strejker eller osäkra väder- och naturförhållanden, Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller avbryta aktiviteterna med kort varsel. Betalda avgifter kommer att återbetalas minus avgifter för utförda tjänster, eventuella utgifter och expeditionsavgiften. Observera att ett riskfritt genomförande av aktiviteten ligger i allas intresse. Alla beslut som tas av aktivitetsledarna är slutgiltiga. Arrangören förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra programmet. Arrangören kommer att sträva efter en likvärdig tjänstersättning.

7. Villkor för deltagande, skyldigheter för deltagaren

God hälsa är nödvändig för att kunna delta i alla aktiviteter. Deltagarna är skyldiga att informera arrangören om eventuella hälsoproblem. Deltagarna får under inga omständigheter delta i aktiviteterna medan de är påverkade av alkohol, droger, psykiatriska droger eller liknande substanser.

Deltagarna är skyldiga att uppfylla villkoren för deltagande och samtycker till att strikt följa instruktionerna från arrangören, guiderna, aktivitetsledaren och assistenterna. Om villkoren för deltagande inte uppfylls eller om instruktioner åsidosätts förbehåller sig arrangören rätten att förbjuda deltagande.

8. Försäkring

Deltagarna är inte försäkrade av arrangören. Deltagarna är skyldiga att se till att de har tillräckligt med sjuk- och olycksfallsförsäkring (inklusive sportskydd).

9. Överklaganden

Skulle verksamheten leda till överklaganden eller skadestånd ska dessa omedelbart skriftligen meddelas aktivitetsledaren (dvs aktivitetsanordnaren) och dessa ska skriftligen bekräftas av ansvarig ledare. Aktivitetsledaren ska dock inte ha rätt att erkänna anspråk, varför en bekräftelse inte ska ha verkan som ett erkännande av fel. Aktivitetsledaren (dvs. aktivitetsanordnaren) kommer att göra allt, inom ramen för programmet och de möjligheter som finns, för att åtgärda situationen. Skulle situationen vara otillräckligt åtgärdad eller inte avhjälpas, eller deltagaren önskar göra skadeanspråk, ska dessa vara arrangören tillhanda inom fyra veckor från det avtalsenliga avslutade aktiviteten hos bokningsbyrån.

Deltagarens överklagande ska åtföljas av en bekräftelse från aktivitetsanordnaren/aktivitetsledaren samt alla andra relevanta bevis. Vid försenade klagomål eller klagomål med utelämnanden under aktiviteten eller försenade inlämnande av reklamationer hos bokningsbyrån kommer alla överklaganden att anses ogiltiga.

10. Ansvar

Skadeståndsanspråk mot arrangören eller assistenterna är uteslutna, i den mån skadan inte orsakats av oaktsamhet eller uppsåtligen. Arrangören är behörig att ha assistenter eller anlita tredje part för att tillhandahålla värdefulla tjänster. Om arrangören lagligen överlåter genomförandet av aktiviteten till tredje part, ska arrangören inte hållas ansvarig för tredje parts handlingar eller försummelse under genomförandet av aktiviteten. Arrangören kommer särskilt inte att hållas ansvarig för skador som orsakats av aktivitetsledarens handlingar eller försummelse om detta beteende inte faller under hans/hennes avtalade ansvar; som orsak till åtgärder från tredje part, andra deltagare, deltagaren (särskilt under punkt 1), Force Majeure, naturhändelser, officiella föreskrifter etc eller skador orsakade av försenad återgång till aktivitetens startpunkt. Om deltagaren inte följer instruktionerna från arrangören, aktivitetsledaren etc, bortfaller allt ansvar från arrangören.

 

11. Bilder

Outdoor West Sweden förbehåller sig rätten att använda bilder eller videor av alla deltagare för alla lagliga ändamål, inklusive till exempel sådana ändamål som publicitet, illustration, reklam och webbinnehåll.

12. Tillämplig lag och jurisdiktionsområde
Svensk lag, exklusive internationell överenskommelse, är exklusivt tillämplig på avtalsförhållandet. Parterna är överens om att den exklusiva lagliga hemvisten är Lysekil, Sverige. Arrangören har dock behörighet att göra anspråk på kundens lagliga hemvist.
Skulle en eller flera klausuler i dessa allmänna affärsvillkor vara ineffektiva och/eller ofullständiga, kommer den klausul som kommer närmast den rättsliga regeln att ersätta den ineffektiva och/eller ofullständiga klausulen. Ineffektiviteten och/eller ofullständigheten i en klausul lämnar effektiviteten av de andra klausulerna opåverkad.